additive functional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive functional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive functional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive functional.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive functional

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàm tử cộng tính