additive polymerization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive polymerization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive polymerization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive polymerization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive polymerization

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự trùng hợp cộng tính