additive-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive-free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive-free

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    không pha

    không phụ gia