additive decomposition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additive decomposition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additive decomposition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additive decomposition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additive decomposition

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự phân tích cộng tính