linear disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linear disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linear disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linear disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linear disk

    * kỹ thuật

    vật lý:

    đĩa tuyến tính