linear disc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linear disc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linear disc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linear disc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linear disc

    * kỹ thuật

    vật lý:

    đĩa tuyến tính