linear unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

linear unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm linear unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của linear unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • linear unit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đơn vị tuyến tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet