analogue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue.

Từ điển Anh Việt

 • analogue

  /'ænəlɔg/

  * danh từ

  vật tương tự, lời tương tự

 • analogue

  sự tương tự, hệ mô hình hoá

  electromechanic(al) a. (máy tính) mô hình điện cơ

  hydraulic a. mô hình thuỷ lực

  physical a. (máy tính) mô hình vật lý

  pneumatic a. mô hình khí lực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • analogue

  * kỹ thuật

  sự tương tự

  toán & tin:

  hệ mô hình hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • analogue

  something having the property of being analogous to something else

  Synonyms: analog, parallel

  of a circuit or device having an output that is proportional to the input

  analogue device

  linear amplifier

  Synonyms: analog, linear

  Antonyms: digital