analogue real time (art) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue real time (art) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue real time (art) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue real time (art).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue real time (art)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thời gian thực tương tự