analogue line front end (alfe) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue line front end (alfe) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue line front end (alfe) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue line front end (alfe).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue line front end (alfe)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thiết bị phía trước đường dây tương tự