analogue machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue machine

    * kỹ thuật

    máy tính tương tự

    điện tử & viễn thông:

    máy tương tự