analogue device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue device

    * kỹ thuật

    thiết bị tương tự