analogue private line (apl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue private line (apl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue private line (apl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue private line (apl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue private line (apl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đường dây riêng tương tự