analogue method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue method

    * kỹ thuật

    phương pháp tương tự