analogue computer (my analog computer) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue computer (my analog computer) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue computer (my analog computer) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue computer (my analog computer).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue computer (my analog computer)

    * kinh tế

    máy tính tương tự