analogue simulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue simulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue simulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue simulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue simulation

    * kỹ thuật

    mô phỏng tương tự