analogue local loop (all) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue local loop (all) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue local loop (all) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue local loop (all).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue local loop (all)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vòng nội hạt tương tự