analogue display services interface (adsi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue display services interface (adsi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue display services interface (adsi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue display services interface (adsi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue display services interface (adsi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện các dịch vụ hiển thị tương tự