analogue multiplier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue multiplier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue multiplier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue multiplier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue multiplier

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số nhân tương tự

    thiết bị nhân tương tự