analogue tandem office (tia-646-b) (ato) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue tandem office (tia-646-b) (ato) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue tandem office (tia-646-b) (ato) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue tandem office (tia-646-b) (ato).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue tandem office (tia-646-b) (ato)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Tổng đài Tandem tương tự (TIA-646-B)