analogue representation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue representation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue representation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue representation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue representation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    biển diễn tương tự