analogue calculators nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue calculators nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue calculators giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue calculators.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue calculators

    * kỹ thuật

    máy tính tương tự

    toán & tin:

    máy tính mô hình