analogue cluster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analogue cluster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analogue cluster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analogue cluster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analogue cluster

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bảng đồng hồ kim