freight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freight.

Từ điển Anh Việt

 • freight

  /freit/

  * danh từ

  việc chuyên chở hàng bằng đường thuỷ; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) việc chuyên chở hàng hoá (cả bằng đường bộ)

  tiền cước chuyên chở

  sự thuê tàu chuyên chở

  * ngoại động từ

  chất hàng xuống (tàu)

  thuê (tàu) chuyên chở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • freight

  * kinh tế

  cước chuyên chở

  cước phí

  cước vận chuyển đường thủy

  hàng chở

  hàng chuyên chở

  hàng hóa

  lợi nhuận chuyên chở

  sự vận chuyển hàng hóa

  việc chuyên chở

  * kỹ thuật

  cước

  hàng chuyên chở

  sự vận chuyển

  tải trọng

  cơ khí & công trình:

  cước chuyên chở

  xây dựng:

  hàng hóa

  tàu hàng

  thuế hàng hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • freight

  transporting goods commercially at rates cheaper than express rates

  Synonyms: freightage

  the charge for transporting something by common carrier

  we pay the freight

  the freight rate is usually cheaper

  Synonyms: freightage, freight rate

  transport commercially as cargo

  load with goods for transportation

  Similar:

  cargo: goods carried by a large vehicle

  Synonyms: lading, load, loading, payload, shipment, consignment