loaded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loaded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loaded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loaded.

Từ điển Anh Việt

 • loaded

  * tính từ

  nặng nề, gay go

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • loaded

  * kinh tế

  có tải

  rất giàu

  * kỹ thuật

  có tải

  nạp

  tải

  xây dựng:

  đã chịu tải

  điện:

  gia cảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet