flush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flush.

Từ điển Anh Việt

 • flush

  /flush/

  * tính từ

  bằng phẳng, ngang bằng

  the door is flush with the walls: cửa ngang bằng với tường

  tràn đầy, chứa chan, đầy dẫy; nhiều tiền lắm của

  tràn ngập, tràn đầy (sông)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hồng hào, đỏ ửng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứng thẳng

  a blow flush in the face: cú đấm đúng vào mặt, cú đấm thẳng vào mặt

  * phó từ

  bằng phẳng, ngang bằng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đứng thẳng

  * ngoại động từ

  làm cho bằng phẳng, làm cho đều, làm cho ngang bằng

  * danh từ

  (đánh bài) xấp bài cùng hoa; dãy bài cùng hoa

  royal flush: dãy bài cùng hoa liền nhau (từ con át trở xuống)

  đàn chim (xua cho bay lên một lúc)

  * ngoại động từ

  xua cho bay lên

  * nội động từ

  vỗ cánh bay hốt hoảng, vụt bay đi

  * danh từ

  sự chảy xiết, sự chảy mạnh (nước); dòng nước (từ guồng cối xay gió)

  lớp cỏ mới mọc

  sự giội rửa

  sự hừng sáng; ánh (của ánh sáng, màu sắc); sự đỏ bừng (mặt); sự ửng hồng

  sự tràn đầy; sự phong phú

  sự xúc động dào dạt; niềm hân hoan (vì thắng lợi...)

  cơn nóng, cơn sốt

  tính chất xanh tươi; sức phát triển mạnh mẽ

  the flush of youth: sức phát triển mạnh mẽ của tuổi thanh xuân

  in the flush of victories

  trên đà thắng lợi, thừa thắng

  * nội động từ

  phun ra, toé ra

  đâm chồi nẩy lộc (cây)

  hừng sáng; ánh lên (màu); đỏ bừng, ửng hồng (mặt)

  * ngoại động từ

  giội nước cho sạch, xối nước

  làm ngập nước, làm tràn nước

  làm đâm chồi nẩy lộc

  làm hừng sáng; làm ánh lên (màu); làm đỏ bừng (mặt)

  kích thích, làm phấn khởi, làm hân hoan

  flushed with victory: phấn khởi vì chiến thắng

 • flush

  (Tech) xóa sạch; chuyển hết ra ngoài (từ vùng nhớ ra điã)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flush

  * kinh tế

  dòng chất lỏng

  rửa bằng tia nước

  tia nước

  * kỹ thuật

  bằng phẳng

  đều

  dội nước, rửa bằng tia nước

  dòng chảy

  dòng chảy xiết

  dòng nước

  hàn phẳng

  làm bằng

  làm bằng phẳng

  làm ngang bằng

  làm ngập nước

  làm nhẵn

  làm phẳng

  làm tràn

  làm tràn nước

  ngang bằng

  ngập nước

  nối phẳng

  phẳng

  phun

  phun rửa

  phun rửa (nước)

  ra xỉ

  san bằng

  san phẳng

  sự chảy mạnh

  sự chảy xiết

  sự cọ sạch

  sự làm sạch

  sự loé sáng

  sự rửa sạch

  sự súc rửa

  sự tẩy sạch

  sự xả nước

  tẩy rửa

  thổi

  tia nước

  xóa sạch

  xối

  xối nước

  xối rửa

  hóa học & vật liệu:

  chảy xiết

  y học:

  chứng đỏ bửng

  xây dựng:

  dội nước

  cơ khí & công trình:

  hoàn toàn ngang bằng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flush

  a poker hand with all 5 cards in the same suit

  a sudden rapid flow (as of water)

  he heard the flush of a toilet

  there was a little gush of blood

  she attacked him with an outpouring of words

  Synonyms: gush, outpouring

  flow freely

  The garbage flushed down the river

  glow or cause to glow with warm color or light

  the sky flushed with rosy splendor

  make level or straight

  level the ground

  Synonyms: level, even out, even

  rinse, clean, or empty with a liquid

  flush the wound with antibiotics

  purge the old gas tank

  Synonyms: scour, purge

  cause to flow or flood with or as if with water

  flush the meadows

  of a surface exactly even with an adjoining one, forming the same plane

  a door flush with the wall

  the bottom of the window is flush with the floor

  squarely or solidly

  hit him flush in the face

  in the same plane

  set it flush with the top of the table

  Similar:

  flower: the period of greatest prosperity or productivity

  Synonyms: prime, peak, heyday, bloom, blossom, efflorescence

  bloom: a rosy color (especially in the cheeks) taken as a sign of good health

  Synonyms: blush, rosiness

  hot flash: sudden brief sensation of heat (associated with menopause and some mental disorders)

  bang: the swift release of a store of affective force

  they got a great bang out of it

  what a boot!

  he got a quick rush from injecting heroin

  he does it for kicks

  Synonyms: boot, charge, rush, thrill, kick

  blush: sudden reddening of the face (as from embarrassment or guilt or shame or modesty)

  blush: turn red, as if in embarrassment or shame

  The girl blushed when a young man whistled as she walked by

  Synonyms: crimson, redden

  sluice: irrigate with water from a sluice

  sluice the earth

  affluent: having an abundant supply of money or possessions of value

  an affluent banker

  a speculator flush with cash

  not merely rich but loaded

  moneyed aristocrats

  wealthy corporations

  Synonyms: loaded, moneyed, wealthy