kick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kick.

Từ điển Anh Việt

 • kick

  /kik/

  * danh từ

  trôn chai (chỗ lõm ở đít chai)

  * danh từ

  cái đá, cú đá (đá bóng); cái đá hậu (ngựa)

  sự giật (của súng, khi bắn)

  tay đá bóng, cầu thủ

  (thông tục) hơi sức; sức bật, sực chống lại

  to have no kick left: không còn hơi sức

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lý do phản kháng, lý do phản đối; sự phản kháng, sự phản đối

  (thông tục) sự thích thú, sự thú vị

  to get a kick out of something: thích thú cái gì, tìm thấy sự thú vị ở cái gì

  (số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) trò vui, trò nhộn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự việc thay đổi bất ngờ, việc bất ngờ

  to get the kick

  bị đá bị đuổi, bị sa thải

  more kicks than half-pence

  bị chửi nhiều được khen ít; bực mình khó chịu nhiều hơn là thích thú

  * nội động từ

  đá, đá hậu (ngựa)

  giật (súng)

  (+ against, at) chống lại, kháng cự, phản đối, phản kháng; tỏ ý khó chịu với

  * ngoại động từ

  đá

  sút ghi (bàn thắng) (bóng đá)

  to kick a goal: sút ghi một bàn thắng

  to kick about (around)

  đá vung, đá lung tung

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hành hạ, đối xử thô bạo

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đi lung tung đây đó

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nghĩ về, bàn luận về

  to kick back

  đánh ngược trở lại (maniven ô tô)

  đá lại; đá (quả bóng) trả lại

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trả lại (của ăn cắp hoặc một phần số tiền do bị ép buộc hay thoả thuận riêng mà phải nhận...)

  to kick in

  đá bung (cửa)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) góp phần, đóng góp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chết

  to kick off

  đá bật đi

  to kick off one's shoes: đá bật giày ra

  (thể dục,thể thao) bắt đầu ra bóng, bắt đầu ra trận đấu bóng đá

  to kick out

  đá ra; tống cổ ra

  to kick up

  đá tung lên

  to kick up dust: đá tung bụi lên

  gây nên

  to kick up a noise: làm ồn lên

  to kick against the pricks

  (nghĩa bóng) kháng cự vô ích chỉ chuốc lấy cái đau đớn vào thân

  to kick the bucket

  (xem) bucket

  to kick one's heels

  (xem) heel

  to kick over the traces

  kháng cự lại, không chịu sự kiềm thúc gò ép

  to kick somebody upstairs

  (đùa cợt) đề bạt ai cốt để tống khứ đi

  to kick up one's heels

  (xem) heel

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • kick

  * kinh tế

  đá đi, đuổi việc

  * kỹ thuật

  đá

  nhảy

  sự va đập

  va chạm

  xuất phát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • kick

  the act of delivering a blow with the foot

  he gave the ball a powerful kick

  the team's kicking was excellent

  Synonyms: boot, kicking

  the sudden stimulation provided by strong drink (or certain drugs)

  a sidecar is a smooth drink but it has a powerful kick

  a rhythmic thrusting movement of the legs as in swimming or calisthenics

  the kick must be synchronized with the arm movements

  the swimmer's kicking left a wake behind him

  Synonyms: kicking

  drive or propel with the foot

  thrash about or strike out with the feet

  strike with the foot

  The boy kicked the dog

  Kick the door down

  kick a leg up

  stop consuming

  kick a habit

  give up alcohol

  Synonyms: give up

  make a goal

  He kicked the extra point after touchdown

  Similar:

  bang: the swift release of a store of affective force

  they got a great bang out of it

  what a boot!

  he got a quick rush from injecting heroin

  he does it for kicks

  Synonyms: boot, charge, rush, flush, thrill

  recoil: the backward jerk of a gun when it is fired

  gripe: informal terms for objecting

  I have a gripe about the service here

  Synonyms: beef, bitch, squawk

  kick back: spring back, as from a forceful thrust

  The gun kicked back into my shoulder

  Synonyms: recoil

  complain: express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness

  My mother complains all day

  She has a lot to kick about

  Synonyms: plain, sound off, quetch, kvetch

  Antonyms: cheer