rush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rush.

Từ điển Anh Việt

 • rush

  /rʌʃ/

  * danh từ

  (thông tục) cây bấc

  vật vô giá trị

  not worth a rush: không có giá trị gì; không đáng đồng kẽm

  don't care a rush: cóc cần gì cả

  * danh từ

  sự xông lên; sự cuốn đi (của dòng nước)

  to make a rush at someone: xông vào ai

  to be swept by the rush of the river: bị nước sông cuốn đi

  sự đổ xô vào (đi tìm vàng, mua một cái gì...)

  rush of armaments: sự chạy đua vũ trang

  sự vội vàng, sự gấp

  to have a rush for something done: vội làm cho xong việc gì

  sự dồn lên đột ngột

  a rush of blood to the head: sự dồn máu đột ngột lên đầu

  luồng (hơi)

  a rush of air: một luồng không khí

  (quân sự) cuộc tấn công ồ ạt

  to cary the ciadel with a rush: tấn công ào ạt chiếm thành

  (thể dục,thể thao) sự phối hợp (của nhiều cầu thủ) dắt bóng lao lên tấn công (bóng đá)

  (định ngữ) vội gấp, cấp bách

  rush work: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công việc gấp

  * nội động từ

  xông lên, lao vào

  to rush forward: xông lên

  đổ xô tới

  vội vã đi gấp

  to rush to a conclusion: vội đi đến kết luận

  chảy mạnh, chảy dồn

  blood rushes to face: máu dồn lên mặt

  xuất hiện đột ngột

  * ngoại động từ

  xô, đẩy

  to rush someone out of the room: xô người nào ra khỏi phòng

  (quân sự) đánh chiếm ào ạt

  the enemy post was rushed: đồn địch bị đánh chiếm ào ạt

  (từ lóng) chém, lấy giá cắt cổ

  gửi đi gấp, đưa đi gấp; đưa thông qua vội vã

  the reinforcements were rushed to the front: các toán quân tiếp viện được đưa gấp ra mặt trận

  to rush a bill through Parliament: đưa thông qua vội vã một dự luật ở nghị viện

  tăng lên đột ngột

  to rush up the prices: tăng giá hàng lên đột ngột

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rush

  a sudden forceful flow

  Synonyms: spate, surge, upsurge

  grasslike plants growing in wet places and having cylindrical often hollow stems

  physician and American Revolutionary leader; signer of the Declaration of Independence (1745-1813)

  Synonyms: Benjamin Rush

  a sudden burst of activity

  come back after the rush

  (American football) an attempt to advance the ball by running into the line

  the linebackers were ready to stop a rush

  Synonyms: rushing

  move fast

  He rushed down the hall to receive his guests

  The cars raced down the street

  Synonyms: hotfoot, hasten, hie, speed, race, pelt along, rush along, cannonball along, bucket along, belt along, step on it

  Antonyms: linger

  attack suddenly

  urge to an unnatural speed

  Don't rush me, please!

  Synonyms: hurry

  Antonyms: delay

  act or move at high speed

  We have to rush!

  hurry--it's late!

  Synonyms: hasten, hurry, look sharp, festinate

  run with the ball, in football

  done under pressure

  a rush job

  Synonyms: rushed

  Similar:

  haste: the act of moving hurriedly and in a careless manner

  in his haste to leave he forgot his book

  Synonyms: hurry, rushing

  bang: the swift release of a store of affective force

  they got a great bang out of it

  what a boot!

  he got a quick rush from injecting heroin

  he does it for kicks

  Synonyms: boot, charge, flush, thrill, kick

  race: cause to move fast or to rush or race

  The psychologist raced the rats through a long maze

  induce: cause to occur rapidly

  the infection precipitated a high fever and allergic reactions

  Synonyms: stimulate, hasten

  first-come-first-serve: not accepting reservations