spate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spate.

Từ điển Anh Việt

 • spate

  /speit/

  * danh từ

  nước lên; mùa nước

  river is in spate: sông đang mùa nước

  mưa lũ

  khối lượng lớn, nhiều

  to have a spate of work: công việc ngập đến tận mắt

  to utter a spate of words: nói một tràng dài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spate

  * kỹ thuật

  nước lên

  nước lũ

  mưa lớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet