sight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sight.

Từ điển Anh Việt

 • sight

  /sait/

  * danh từ

  sự nhìn, thị lực

  long sight: tật viễn thị

  near sight: tật cận thị

  loss of sight: sự mù, sự loà

  sự nhìn, sự trông; cách nhìn

  to catch sight of somebody: nhìn thấy ai

  to translate at sight: nhìn và dịch ngay

  do what is right in your own sight: hãy làm điều anh cho làm phải

  tầm nhìn

  victory out of sight: lẫn mất

  to put something out of sight: giấu cất vật gì; lờ cái gì đi

  out of my sight!: cút đi cho rãnh mắt!, cút đi cho khuất mắt!

  cảnh, cảnh tượng, cảnh đẹp; cuộc biểu diễn; sự trưng bày

  a soses are a sight to see: những bông hồng này trông thật đẹp mắt

  (thông tục) số lượng nhiều

  it will cost a sight of money: cái đó sẽ tốn khối tiền

  sự ngắm; máy ngắm (ở súng...)

  to take a careful sight before firing: ngắm cẩn thận trước khi bắn

  line of sight: đường ngắm

  to heave in sight

  (xem) heave

  to make a sight of oneself

  ăn mặc lố lăng

  out of sight out of mind

  xa mặt cách lòng

  a sight for sore eyes

  (xem) sore

  to take a sight at (of)

  (từ lóng) vẫy mũi chế giễu

  * ngoại động từ

  thấy, trông thấy, nhìn thấy

  quan sát, chiêm nghiệm, trắc nghiệm (hành tinh)

  ngắm (súng)

  lắp máy ngắm (vào súng...)

 • sight

  sự nhìn, điểm nhìn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sight

  * kinh tế

  sàng lá chè xanh

  * kỹ thuật

  đường ngắm

  khả năng nhìn

  kiểm soát

  kiểm tra

  kính ngắm

  lỗ quan sát

  ngắm (máy ảnh)

  ngắm máy

  quan trắc

  sự ngắm

  sự nhìn

  thị lực

  toán & tin:

  điểm nhìn

  sự nhìn, điểm nhìn

  xây dựng:

  máy ngắm

  sự ngắm (trắc địa)

  y học:

  sự nhìn, trông, thị giác nhìn thấy, cảnh

  cơ khí & công trình:

  sức nhìn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sight

  an instance of visual perception

  the sight of his wife brought him back to reality

  the train was an unexpected sight

  anything that is seen

  he was a familiar sight on the television

  they went to Paris to see the sights

  the ability to see; the visual faculty

  Synonyms: vision, visual sense, visual modality

  a range of mental vision

  in his sight she could do no wrong

  the range of vision

  out of sight of land

  Synonyms: ken

  take aim by looking through the sights of a gun (or other device)

  Similar:

  view: the act of looking or seeing or observing

  he tried to get a better view of it

  his survey of the battlefield was limited

  Synonyms: survey

  batch: (often followed by `of') a large number or amount or extent

  a batch of letters

  a deal of trouble

  a lot of money

  he made a mint on the stock market

  see the rest of the winners in our huge passel of photos

  it must have cost plenty

  a slew of journalists

  a wad of money

  Synonyms: deal, flock, good deal, great deal, hatful, heap, lot, mass, mess, mickle, mint, mountain, muckle, passel, peck, pile, plenty, pot, quite a little, raft, slew, spate, stack, tidy sum, wad

  spy: catch sight of; to perceive with the eyes

  he caught sight of the king's men coming over the ridge