sighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sighting.

Từ điển Anh Việt

 • sighting

  * danh từ

  sự trông thấy; sự bị trông thấy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sighting

  * kinh tế

  sự xuất trình (một phiếu khoán)

  * kỹ thuật

  sự ngắm

  sự ngắt

  sự quan trắc

  xây dựng:

  sự (quan trắc) định vị trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sighting

  the act of observing

  several sightings of enemy troops were reported

  Similar:

  spy: catch sight of; to perceive with the eyes

  he caught sight of the king's men coming over the ridge

  Synonyms: sight

  sight: take aim by looking through the sights of a gun (or other device)