raft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raft.

Từ điển Anh Việt

 • raft

  /rɑ:ft/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) số lượng lớn

  đám đông

  (từ lóng) tình trạng có nhiều vợ

  * danh từ

  bè (gỗ, nứa...); mảng

  đám gỗ củi trôi trên sông; đám băng trôi

  * ngoại động từ

  thả bè (gỗ, nứa...)

  to raft timber: thả bè gỗ

  chở (vật gì) trên bè (mảng)

  sang (sông) trên bè (mảng)

  kết thành bè (mảng)

  * nội động từ

  đi bè, đi mảng

  lái bè; lái mảng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raft

  * kinh tế

  bè nối

  khối trứng nối (cá)

  * kỹ thuật

  bè

  bè gỗ

  mảng

  móng bè

  phà

  tấm mỏng

  xây dựng:

  bè mảng

  gỗ củi trôi

  thả bè

Từ điển Anh Anh - Wordnet