mountain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mountain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mountain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mountain.

Từ điển Anh Việt

 • mountain

  /'mauntin/

  * danh từ

  núi

  (nghĩa bóng) núi, đống to

  mountains of gold: hàng đống vàng

  mountains of debts: hàng đống nợ

  to make mountains of molehills

  (xem) molehill

  the mountain has brought forth a mouse

  đầu voi đuôi chuột

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mountain

  * kỹ thuật

  núi

Từ điển Anh Anh - Wordnet