mountain road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mountain road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mountain road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mountain road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mountain road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường núi

    đường trên núi