hurry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hurry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hurry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hurry.

Từ điển Anh Việt

 • hurry

  /'hʌri/

  * danh từ

  sự vội vàng, sự hấp tấp, sự hối hả, sự gấp rút

  why all this hurry?: việc gì phải vội vàng thế?

  is there any hurry?: có cần phải làm gấp không?

  sự sốt ruột (muốn làm vội việc gì, mong có cái gì ngay...)

  in a hurry

  vội vàng, hối hả, gấp rút

  sốt ruột

  (thông tục) dễ dàng

  you won't find anything better in a hurry: anh chẳng thể tìm được cái tốt hơn một cách dễ dàng đâu

  (thông tục) vui lòng, sãn lòng

  I shall not ask again in a hurry: tôi chẳng tội gì mà hỏi lại

  * ngoại động từ

  thúc giục, giục làm gấp; bắt làm gấp

  don't hurry me: đừng giục tôi

  to hurry someone into doing something: giục ai làm gấp việc gì

  làm gấp, làm mau, làm vội vàng, xúc tiến nhanh (một công việc gì...)

  ((thường) + away, along, out, into...) mang gấp đi, kéo vội đi, đưa vội đi, đẩy vội

  to hurry someone out of the fire: kéo vội ai ra khỏi đám lửa

  to hurry the soldiers along to the front: đưa vội quân ra mặt trận

  * nội động từ

  hành động vội vàng, hành động hấp tấp, làm gấp; đi gấp, đi vội vàng

  don't hurry, there is plenty of time: đừng vội, con nhiều thì giờ lắm

  to hurry away

  to hurry off

  đi vội vàng, hấp tấp ra đi

  to hurry over

  to hurry through

  làm vội làm vàng cho xong việc (việc gì)

  to hurry up

  làm gấp, tiến hành gấp rút

  hurry uphurry: mau lên!, nhanh lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hurry

  a condition of urgency making it necessary to hurry

  in a hurry to lock the door

  Synonyms: haste

  Similar:

  haste: overly eager speed (and possible carelessness)

  he soon regretted his haste

  Synonyms: hastiness, hurriedness, precipitation

  haste: the act of moving hurriedly and in a careless manner

  in his haste to leave he forgot his book

  Synonyms: rush, rushing

  travel rapidly: move very fast

  The runner zipped past us at breakneck speed

  Synonyms: speed, zip

  rush: act or move at high speed

  We have to rush!

  hurry--it's late!

  Synonyms: hasten, look sharp, festinate

  rush: urge to an unnatural speed

  Don't rush me, please!

  Antonyms: delay