precipitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precipitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precipitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precipitation.

Từ điển Anh Việt

 • precipitation

  /pri,sipi'teiʃn/

  * danh từ

  sự vội vàng, sự vội vã cuống cuồng

  (hoá học) sự kết tủa, sự lắng; chất kết tủa, chất lắng

  (khí tượng) mưa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • precipitation

  * kinh tế

  cặn lắng

  chất kết tủa

  sự lắng cặn

  sự tạo thành cặn

  * kỹ thuật

  lượng mưa

  nước rơi khí quyển

  mưa

  sự đông tụ

  sự kết tủa

  sự lắng

  vật trầm tích

  điện lạnh:

  giáng thủy

  xây dựng:

  kết tủa (hóa học)

  môi trường:

  lượng giáng thủy (khí quyển)

  lượng mưa (khí quyển)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • precipitation

  the quantity of water falling to earth at a specific place within a specified period of time

  the storm brought several inches of precipitation

  the process of forming a chemical precipitate

  the falling to earth of any form of water (rain or snow or hail or sleet or mist)

  Synonyms: downfall

  the act of casting down or falling headlong from a height

  an unexpected acceleration or hastening

  he is responsible for the precipitation of his own demise

  Similar:

  haste: overly eager speed (and possible carelessness)

  he soon regretted his haste

  Synonyms: hastiness, hurry, hurriedness