precipitation gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precipitation gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precipitation gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precipitation gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precipitation gage

    * kỹ thuật

    bình đo mưa

    vũ lượng kế