complain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

complain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm complain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của complain.

Từ điển Anh Việt

 • complain

  /kəm'plein/

  * nội động từ

  kêu ca, kêu, phàn nàn, than phiền; oán trách

  he complained of a pain in the head: anh ta kêu đau đầu

  kêu nài, thưa thưa kiện

  if your work is too hard, complain to your teacher about it: nếu công việc của anh quá khó khăn thì anh cứ thưa với thầy giáo

  (thơ ca) than van, rền rĩ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • complain

  * kinh tế

  kêu nài

  làm đơn khiếu nại

  thưa kiện

  * kỹ thuật

  khiếu nại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • complain

  express complaints, discontent, displeasure, or unhappiness

  My mother complains all day

  She has a lot to kick about

  Synonyms: kick, plain, sound off, quetch, kvetch

  Antonyms: cheer

  make a formal accusation; bring a formal charge

  The plaintiff's lawyer complained that he defendant had physically abused his client