moneyed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moneyed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moneyed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moneyed.

Từ điển Anh Việt

 • moneyed

  /'mʌnid/

  * tính từ

  có nhiều tiền, giàu có

  a moneyed man: người giài có

  bằng tiền

  moneyed assistance: sự giúp tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • moneyed

  based on or arising from the possession of money or wealth

  moneyed interests

  Synonyms: monied

  Antonyms: moneyless

  Similar:

  affluent: having an abundant supply of money or possessions of value

  an affluent banker

  a speculator flush with cash

  not merely rich but loaded

  moneyed aristocrats

  wealthy corporations

  Synonyms: flush, loaded, wealthy