wet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet.

Từ điển Anh Việt

 • wet

  /wet/

  * tính từ

  ẩm; ướt, thấm nước, đẫm nước, đầm đìa

  wet as a drowned rat: ướt như chuột lột

  to be wet to the skin; to be wet through: ướt đẫm, ướt sạch

  cheeeks are wet with tears: má đầm đìa nước mắt

  có mưa

  wet season: mùa mưa

  it is going to be wet: trời sắp mưa

  (hội họa) chưa khô, còn ướt

  (thông tục) say bí tỉ

  (từ lóng) uỷ mị, ướt át, sướt mướt (tính tình, người)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không cấm bán rượu, không chủ trưng cấm rượu (người, thành phố, bang)

  wet bargain

  (xem) bargain

  wet blanket

  (xem) blanket

  * danh từ

  tình trạng ẩm ướt

  mưa, trời mưa

  come in out of the wet: h y đi vào cho khỏi mưa

  (từ lóng) ngụm nước nhấp giọng; cốc rượu

  to have a wet: uống cốc rượu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người phn đối sự cấm rượu

  * ngoại động từ

  làm ướt, thấm nước, dấp nước

  đái vào, đái lên (trẻ con, chó...)

  the baby has wetted its bed again: đứa bé lại đái ướt giường rồi

  uống rượu mừng

  to wet a bargain: uống rượu mừng một sự tho thuận mua bán

  to wet one's whistle

  (từ lóng) uống

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wet

  * kinh tế

  ẩm ướt

  lời ghi chú trên vận đơn

  tình trạng ẩm

  * kỹ thuật

  làm ẩm

  làm ướt

  nhúng thiếc

  nhúng ướt

  mạ thiếc

  toán & tin:

  ẩm, ướt, làm ướt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wet

  cause to become wet

  Wet your face

  Antonyms: dry

  make one's bed or clothes wet by urinating

  This eight year old boy still wets his bed

  covered or soaked with a liquid such as water

  a wet bathing suit

  wet sidewalks

  wet weather

  Antonyms: dry

  containing moisture or volatile components

  wet paint

  Antonyms: dry

  supporting or permitting the legal production and sale of alcoholic beverages

  a wet candidate running on a wet platform

  a wet county

  Antonyms: dry

  producing or secreting milk

  a wet nurse

  a wet cow

  lactating cows

  Synonyms: lactating

  Antonyms: dry

  consisting of or trading in alcoholic liquor

  a wet cargo

  a wet canteen

  Similar:

  moisture: wetness caused by water

  drops of wet gleamed on the window

  besotted: very drunk

  Synonyms: blind drunk, blotto, crocked, cockeyed, fuddled, loaded, pie-eyed, pissed, pixilated, plastered, slopped, sloshed, smashed, soaked, soused, sozzled, squiffy, stiff, tight