wet test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet test

    * kỹ thuật

    điện:

    thử chịu ướt

    thử nghiệm ướt