wet cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet cake

    * kinh tế

    đường miếng ẩm và bẩn