wet fuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet fuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet fuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet fuel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet fuel

    * kỹ thuật

    nhiên liệu lỏng