wet assay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet assay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet assay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet assay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet assay

    * kỹ thuật

    sự phân tích ướt