wet essay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet essay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet essay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet essay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet essay

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thí nghiệm ướt