wet drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wet drill

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  máy khoan kiểu nước

  máy khoan kiểu thủy lực

  máy khoan kiểu ướt

  sự khoan ướt