wet grind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet grind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet grind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet grind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet grind

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự nghiền ẩm