wet oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu mỏ có nước