wet dream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet dream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet dream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet dream.

Từ điển Anh Việt

  • wet dream

    * danh từ

    mộng tinh (giấc mơ về tình dục gây ra xuất tinh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wet dream

    an erotic dream (usually at night) accompanied by the (nocturnal) emission of semen