wet goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wet goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wet goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wet goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wet goods

    * kinh tế

    hàng lỏng

    hàng lỏng (như sơn, dầu ...)